Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji w ramach projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego”

 • Strona Główna
 • Aktualności
 • Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji w ramach projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego”

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 15 lutego 2021 r.  do 1 marca 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: biuro@lubuskiegminy.pl  do dnia 1 marca 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

 

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego:
Agnieszka Opalińska (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST) tel. 796 796 683,

e-mail:  biuro@lubuskiegminy.pl

 

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik nr 4.Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa lubuskiego wg. stanu na dzień 30.06.2020 r.

 

O PROJEKCIE:

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego” jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
 2. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0127/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

„Podniesienie poziomu przygotowania 20 JST z województwa lubuskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 20 lubuskich samorządach, w ramach szkoleń 40 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 40 koordynatorów dostępności w terminie do 30.11.2021 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 40 pracowników samorządowych 20 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 20 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach
 • Przeszkolenie 40 koordynatorów dostępności w 20 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 32 osoby
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 20 JST
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 18 osób
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób

 

BIURO PROJEKTU:

LOKALNE BIURO PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41D/3/2
65-021 Zielona Góra
Tel. +48 796 796 683
e.mail: biuro@lubuskiegminy.pl

 

BIURO PROJEKTU
MTD Consulting Marcin Król
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail:  biuro@mtdconsulting.pl