Stanowiska 2012

1. Apel z dnia 02 lutego 2012r. o podjęcie działań w kierunku realizacji zjazdów z autostrady A2 w gminach Szczaniec i Łagów

2. Stanowisko z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie zapisów w Zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 4 listopada 2011 (nr 81/2011/DSOZ) w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (przedstawione NFZ i Wojewodzie)

3. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uwzględnienia środków z funduszy unijnych na remonty dróg gminnych

4. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie, konserwację oraz inwestycje związane z melioracją i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

5. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmniejszenia tzw. „wpłat janosikowych” finansujących równoważącą część subwencji ogólnej

6. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie poparcia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

7. Stanowisko z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie działalności Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp.

8. Stanowisko z dnia 14.06.2012r. w sprawie: możliwości wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Bawłowicza Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, w wyniku kolizji przepisów powszechnie obowiązujących

9. Stanowisko z dnia 14.06.2012r. w sprawie: niedostatecznej ochrony prawnej wynagrodzenia organu wykonawczego samorządu gminnego

10. Stanowisko z dnia 14.06.2012r. w sprawie: konieczności reformy pozycji ustrojowej organu wykonawczego samorządu terytorialnego

11. Stanowisko z dnia 17.10.2012r. w sprawie poparcia projektów zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowanych przez Kluby Parlamentarne SLD i PiS

12. Stanowisko z dnia 17.10.2012r. w sprawie skutków konsolidacji w firmach energetycznych w kontekście ich wpływu na rozwój sektora energetycznego i sytuację społeczno-gospodarczą województwa.

13. APEL z dnia 19 października 2012r. w sprawie: likwidacji lubusko-brandenburskiego programu współpracy transgranicznej

14. PROTEST  z dnia 11.12.2012r. w sprawie: projektu ustawy o korytarzach przesyłowych

15. Stanowisko z 11.12.2012r. w sprawie projektu zmian ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego