Stanowiska 2016

1. STANOWISKO ZGWL nr 1/2016 z dnia 22.01.2016 r. ws. podjęcia pilnych działań mających na celu przywrócenie finansowania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego.

2. STANOWISKO ZGWL nr 2/2016 z dnia 16.03.2016 rws.wyrażenia opinii na temat projektu ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. o zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.

3. STANOWISKO ZGWL nr 3/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poparcia inicjatywy O.P.O.S. dot. lokowania środków z dotacji budżetu państwa (art. 48 ustawy o Finansach Publicznych).

4. STANOWISKO ZGWL nr 4/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. przesunięcia ogłoszenia terminu naboru przez Instytucję Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT na rewitalizację obiektów gminnych.

5. STANOWISKO ZGWL nr 5/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315).

6. STANOWISKO ZGWL nr 6/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa.

7. STANOWISKO ZGWL nr 7/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. nowelizacji Ustawy Karty Nauczyciela (projekt z dnia 8 stycznia 2016 r.) i nowelizacji Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, luty 2016 r.).

8. STANOWISKO ZGWL nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. sytuacji w gminach w związku z powrotem dzieci 6-letnich do wychowania przedszkolnego.

9. STANOWISKO ZGWL nr 9/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.

10.STANOWISKO ZGWL nr 10/2016 z dnia 01.04.2016 r. ws. przekazania oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów w działaniu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

11. Uchwała Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 2/WZC/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie poparcia w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych stanowiska w sprawie zmiany zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia,znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznychw sprawie poparcia w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych stanowiska w sprawie zmiany zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia,znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznych.

12. STANOWISKO ZGWL nr 11/2016 z dnia 06.06.2016 r. ws. propozycji zmian w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

13. STANOWISKO ZGWL nr 12/2016 z dnia 06.06.2016 r. ws. wyrażenia aprobaty względem parlamentarnych inicjatyw ustawodawczych zmierzających do przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

14. STANOWISKO ZGWL nr 13/2016 z dnia 08.08.2016 r. ws. informacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na temat obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych

15. STANOWISKO ZGWL nr 14/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: zmian w oświacie proponowanych w wyniku przeprowadzonej ogólnopolskiej debaty o edukacji: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”

16. STANOWISKO ZGWL nr 15/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac Rady Ministrów UD33)

17. STANOWISKO ZGWL nr 16/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: planowanych podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy Prawo Wodne z dnia 23.06.2016 r.

18. STANOWISKO ZGWL nr 17/2016 z dnia 14.09.2016 r. ws. konieczności wybudowania zjazdów z autostrady A2 w miejscowościach: Gronów (Gmina Łagów) oraz Myszęcin (Gmina Szczaniec)

19. Stanowisko ZGWL nr 18/2016 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie zmian w oświacie proponowanych w projekcie Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 16 września 2016 r.

20. STANOWISKO ZGWL nr 19/2016 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (numer w wykazie prac Rady Ministrów UD126)

21. STANOWISKO ZGWL nr 20/2016 z dnia 08.12.2016 r. ws. projektu ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany (nr wykazu RCL UD 135)

22. STANOWISKO ZGWL nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 r. ws. wyrażenia poparcia dla wniosku Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Miast Polskich z dnia 23.11.2016 r. skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie uchwalonej w dniu 16 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 1923) albo o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego