Statut

STATUT „ZRZESZENIA GMIN WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO”

– tekst jednolity –

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego” – zwane dalej Zrzeszeniem.
 2. Siedziba Zrzeszenia i jego organów znajduje się w Zielonej Górze.

 

§ 2

Zrzeszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

§ 3

 1. Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego.
 2. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Zrzeszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa
 4. Zrzeszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Zrzeszenie może prowadzić działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie, w ramach której Zrzeszenie prowadzi działalność szkoleniową, marketingową i wydawniczą. Zrzeszenie może również pozyskiwać w tym zakresie dofinansowanie w ramach programów krajowych i wspólnotowych.
 6. Działalność Zrzeszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Zrzeszenie może zatrudniać pracowników w ramach utworzonego „Biura Zrzeszenia” lub zlecać określone zadania innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

§ 4

Zrzeszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Rozdział II

CELE ZRZESZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

Celem Zrzeszenia jest:

 • tworzenie warunków formułowania i wyrażania interesów gmin oraz ich ochrona;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz zabieganie o środki pomocowe z Unii Europejskiej;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechnianie i rozwijanie kultury lokalnej i regionalnej
 • wspieranie i rozwijanie idei samorządowej wśród mieszkańców województwa lubuskiego;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i regionalnych;
 • podniesienie jakości usług świadczonych przez gminy województwa lubuskiego i ich jednostki organizacyjne,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa lubuskiego,
 • integracja członków Zrzeszenia.

 

§ 6

Zrzeszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

 • zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym (Zrzeszenie nie zabiera głosu i nie wyraża stanowisk godzących w interes jakiegokolwiek członka Zrzeszenia)
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
 • organizowanie szkoleń, kursów, konferencji;
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 • organizacje wydarzeń kulturalnych i zawodów sportowych;
 • prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Zrzeszenia.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA

 

§ 7

Członkowie Zrzeszenia dzielą się na członków zwyczajnych oraz członków honorowych, będących członkami wspierającymi Zrzeszenia.

 

§ 8

Członkami zwyczajnymi są gminy znajdujące się na terenie województwa lubuskiego.

 

§ 9

Gmina ubiegająca się o członkostwo w Zrzeszeniu przedkłada podjętą przez właściwą radę uchwałę o przystąpieniu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 10

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia wyrażonego w formie uchwały przez właściwą radę gminy członkowskiej, zgłoszonego pisemnie,

2) skreślenia z listy członków przez Walne Zabranie Członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

3) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Zrzeszenia,

4) likwidacji lub połączenia gminy.

 1. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 4, stwierdza Zarząd w formie uchwały.
 2. Członkowie zwyczajni reprezentowani są na forum Zrzeszenia przez osoby piastujące w Gminach Członkowskich funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta .
 3. W przypadku niemożności bezpośredniego udziału w pracach Zrzeszenia reprezentanta, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, co spowodowane jest chorobą, czynnościami służbowymi i innymi uzasadnionymi przyczynami, do reprezentowania Gminy Członkowskiej uprawniony jest wyznaczony zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a w razie jego braku – sekretarz gminy.

 

§ 11

Członek zwyczajny Zrzeszenia ma w szczególności prawo do:

 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniach;
 • wybierania i bycia wybranym do organów Zrzeszenia;
 • zgłaszania do organów Zrzeszenia wniosków i opinii w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
 • uczestniczenia w spotkaniach (przedsięwzięciach) organizowanych przez Zrzeszenie;
 • korzystania z poparcia Zrzeszenia w działaniach zgodnych z jego celami;
 • regularnego otrzymywania informacji o działaniach Zrzeszenia.

 

§ 12

Członek zwyczajny Zrzeszenia jest zobowiązany:

 • czynnie uczestniczyć w realizacji celów Zrzeszenia;
 • udzielać pomocy władzom Zrzeszenia w realizacji ich zadań statutowych;
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Zrzeszenia;
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Zrzeszenia.
 2. Członek honorowy jest uznawany za członka wspierającego Zrzeszenie.
 3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §10 ust. 1 pkt 3-4.

 

§ 14

Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Zrzeszenie, nie posiadając uprawnień i obowiązków Członków Zwyczajnych. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

 

Rozdział IV

ORGANY ZRZESZENIA

 

§ 15

Organami Zrzeszenia są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd Zrzeszenia
 • Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

 1. Wybory Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród reprezentantów członków Zrzeszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani w pierwszym roku kadencji organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego na okres pełnej kadencji organów wykonawczych gminy, która trwa do czasu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu
  • ustania członkostwa reprezentowanej Gminy w Zrzeszeniu,
  • pisemnej rezygnacji z piastowanej funkcji,
  • odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres pozostały do upływu kadencji.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 3 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 

§ 17

 1. Uchwały wszystkich organów Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Oddanie głosu może również nastąpić poprzez głosowanie drogą elektroniczną lub telefonicznie, o ile Statut nie stanowi inaczej oraz nie sprzeciwia się temu większość członków.
 3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 może nastąpić tylko w przypadku uzasadnionej nieobecności reprezentanta Gminy Członkowskiej.
 4. Członek może zgłosić potrzebę oddania głosu w sposób określony w ust. 2 po otrzymaniu porządku obrad i nie później, niż na 3 dni przed terminem głosowania.
 5. Jeżeli przed terminem głosowania w sposób określony w ust. 2 większość zwykła Członków wypowie się negatywnie w przedmiocie wniosku, oddanie głosu w tej formie nie będzie możliwe.
 6. Poprzez drogę elektroniczną należy rozumieć pocztę elektroniczną, telekonferencję, bądź inne sposoby komunikacji elektronicznej.
 7. W sprawach pilnych, wymagających w szczególności podjęcia decyzji lub przyjęcia stanowiska pomiędzy Zebraniami, dopuszczalne jest:
  • zawiadomienie o głosowaniu,
  • oddanie głosu w formie, o której mowa w ust. 6.
 8. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby reprezentantów Członków lub nie odda głosu w sposób określony w ust. 2 – 6, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez obecnych reprezentantów Członków.
 9. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie ½ godziny po pierwszym terminie.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku i wyznacza termin odbycia Walnego Zebrania Członków, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca ma prawo samodzielnego zwołania Walnego Zebrania Członków.

 

 

§ 19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  • uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Zrzeszenia;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  • udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • wybór Prezesa i Członków Zarządu;
  • wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  • uchwalenie Statutu Zrzeszenia lub jego zmiany;
  • nadanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
  • ustalanie wysokości składek członkowskich;
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zrzeszenia i przeznaczenia jego majątku;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia;
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
  • rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu Zrzeszenia;
  • podejmowanie uchwał w sprawach wymagających zajęcia stanowiska we wspólnych sprawach gmin;
  • podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Zrzeszenia.
 3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Zrzeszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady

 

§ 20

 1. Zarząd składa się z 7 do 8 członków, w tym z: Prezesa, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go I Wiceprezes lub II Wiceprezes albo wskazany członek Zarządu.
 2. Zarząd kieruje działalnością Zrzeszenia i reprezentuje je na zewnątrz

 

§ 21

 1. Do zakresu działania Zarządu Zrzeszenia należy w szczególności:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • kierowanie bieżącą pracą Zrzeszenia i zarządzanie jego majątkiem;3) prowadzenie Biura Zrzeszenia oraz zatrudnianie i zwalnianie jego pracowników;
  • zlecanie czynności innym podmiotom i zawieranie umów w tym zakresie;
  • podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  • uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  • składanie sprawozdań z działalności Zrzeszenia,
  • wybór ze swego grona wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  • składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  • wnioskowanie o odwołanie pełnego składu Zarządu lub jego poszczególnych członków, w razie bezczynności.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 

§ 23

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Zrzeszenia.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ ZRZESZENIA

 

§ 24

 1. Majątek Zrzeszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Zrzeszenia
 2. Majątek Zrzeszenia pochodzi z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji,
  • darowizn,
  • zapisów i spadków,
  • środków pomocowych.
 3. Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Majątkiem i funduszami Zrzeszenia gospodaruje Zarząd.
 5. Następujące czynności Zarządu przy gospodarowaniu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  • zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku lub darowizny.

 

§ 25

Składki członkowskie płacone są corocznie w dwóch ratach: pierwsza rata w terminie do 31 marca, druga rata w terminie do 30 czerwca.

 

§ 26

 1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i dowolnego innego członka Zarządu.
 2. Czynności w sprawach majątkowych Zrzeszenia związanych wyłącznie z organizacją bieżącej pracy Biura Zrzeszenia dokonuje Prezes Zarządu.
 3. Czynności w zakresie bankowości elektronicznej dokonuje Skarbnik jednoosobowo.
 4. Do reprezentowania Zrzeszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

 

§ 27

Oświadczenia woli inne niż wymienione w § 26 oraz wszelką korespondencję związaną z bieżącą działalnością Zrzeszenia podpisuje jednoosobowo – Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprezes, II Wiceprezes lub wyznaczony Członek Zarządu.

 

§ 28

 1. Zarząd Zrzeszenia wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zrzeszenia.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Zrzeszenia wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo.
 3. Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin Biura przyjęty przez Zarząd.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zrzeszenia; § 17 nie stosuje się.

 

§ 30

 1. Zrzeszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zrzeszenia; §17 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Zrzeszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Zrzeszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebranie Członków.

 

Kołobrzeg, dnia 25.09.2019 r.

 

« Poprzedni miesiąc Luty 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6