Stanowiska 2011

 1. Stanowisko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zwiększenia środków na poprawę stanu infrastruktry drogowej w regionie.
 2. Stanowisko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków dla województwa Lubuskiego z Krajowej Rezerwy Wykonania.
 3. Stanowisko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”
 4. Stanowisko z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zadłużenia i deficytu budżetowego gmin
 5. Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany zapisów w kierunkach wykorzystania dodatkowych środków na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania na rozwój i modernizację lokalnej infrastruktury edukacyjnej – działanie 4.2.2.
 6. Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne.
 7. Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego.
 8. Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przekazywania dróg krajowych przez GDDKiA do samorządów gminnych.
 9. Stanowisko z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany interpretacji przepisów w sprawie finansowania z budżetów państwa zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 10. Stanowisko z dnia 6 października 2011r. w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego do realizacji projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 11. Stanowisko z dnia 23 października 2011r. w sprawie ujednolicenia terminów płatności składek ZUS i przekazywania dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 12. Stanowisko z dnia 23 października 2011r. w sprawie obciążania budżetów gminnych dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.
 13. Stanowisko z 15 stycznia 2011r. w sprawie systemu finansowania zadań z zakresu oświaty realizowanych przez JST i wprowadzenia zamian legislacyjnych w ustawie z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.