Zakończenie i rozpoczęcie kadencji w samorządzie

Zakończenie i rozpoczęcie kadencji w samorządzie
(rejestracja poprzez formularz na dole strony)

Termin: 26.04.2024r.
Miejsce: Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Sienkiewicza 11 65-431 Zielona Góra

Zapisy: Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na dole strony do 24 kwietnia br. do godziny 12.00.

P R O G R A M  

26.04.2024 r. (PIĄTEK)

10.00 – 10.15 – Rejestracja

10.15 – 12.00 – Szkolenie, część 1

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowo-kanapkowa

12.30 – 13.45 – Szkolenie, część 2

13.45 – 14.00 – Zakończenie – podsumowanie szkolenia

Przedłużenie o pół  roku pięcioletniej kadencji jednostek samorządu terytorialnego znacząco zmieniło cykl pracy organów samorządowych. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo wyjaśnione procedury związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji takie jak np.: podsumowanie działalności i zakończenie pracy komisji, sprawozdania z działalności rady i radnych, zakończenie inicjatyw uchwałodawczych. Ponadto, omówiona zostanie organizacja i przebieg pierwszej sesji nowego samorządu, w tym wybór przewodniczącego i jego zastępców, co jest fundamentalne dla prawidłowego rozpoczęcia nowej kadencji. Szczególnie ważne jest także właściwe działanie pracowników obsługujących organ uchwałodawczy w kontekście obiegu dokumentacji i rozliczenia się z niej przez radnych. Podjęty zostanie także temat procedury związanej z powoływaniem komisji, zakresem ich  działania oraz składem. Uczestnicy szkolenia zgłębią wiedzę dotyczącą składania oświadczeń majątkowych oraz zapoznają się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym diet radnych.

Program szkolenia:

 1. Zadania pracowników obsługujących radę i sejmik na przełomie kadencji
 2. Pierwsza sesja nowej kadencji
  • Organizacja, zwołanie i porządek obrad
  • Ślubowanie radnych i prezydenta
  • Wybór przewodniczącego rady/sejmiku i jego zastępców
  • Wybór zarządu powiatu i województwa
  • Powołanie komisji stałych, ustalenie ich zakresu działania oraz składu osobowego
 3. Statut gminy/powiatu/województwa, jako podstawa przebiegu obrad
 • Quorum
 • Głosowanie
 • jawne, a głosowanie imienne
 • głosowanie tajne
 • Wyniki głosowania i sposób ich liczenia
 • Rodzaje większości
 • Wnioski formalne
 1. Uchwały w ścieżce, czyli co zrobić z niepodjętymi projektami
 2. Komisje rady
 3. Interpelacje i zapytania radnych
 4. Kontrola radnego
 5. Gospodarka finansowa miasta – ogólnie
 6. Statut
 7. Procedowanie nowych projektów uchwał
 • Inicjatywa uchwałodawcza
 • Ścieżka uchwałodawcza, czyli obieg dokumentów w jednostce
 • Procedowanie w toku sesji rady/sejmiku:
 • Forma uchwał
 1. Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji.
 2. Diety radnych wobec najnowszego orzecznictwa.
 3. Pytania i odpowiedzi.

Dzięki szkoleni dowiesz się:

 1. Uczestnicy szkolenia poznają procedury związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji. Dowiedzą się, jak prawidłowo podsumować działalność komisji i rady, jak zakończyć procedury uchwałodawcze oraz jak należy się rozliczyć z dokumentacji i sprzętu powierzonego do sprawowania mandatu.
 2. Szkolenie zapewni uczestnikom szczegółowe informacje na temat organizacji, zwołania oraz porządku obrad pierwszej sesji nowego samorządu. Zostanie wyjaśnione, jak przebiega proces wyboru przewodniczącego rady/sejmiku i jego zastępców, a także jak są wybierane zarządy powiatu i województwa oraz jakie są procedury powoływania komisji stałych.
 3. Szkolenie poruszy zasady składania oświadczeń majątkowych i konstrukcję diety radnych.
 4. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami
  wynikającymi ze zmiany kadencji. Otrzymają również praktyczne porady dotyczące adaptacji do nowych regulacji i zasad, co pozwoli na skuteczniejsze działanie.

Prelegenci:

Joanna Martyniuk-Placha

Radca prawny, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyscyplina: nauki prawne. Wieloletni praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, zamówień publicznych a także wydatkowania środków w ramach programów unijnych. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia dla pracowników administracji publicznej jak i wykładowca na studiach podyplomowych. Wieloletni radca prawny rady miasta jednego z dużych miast wojewódzkich.

Współautorka komentarza do ustawy o samorządzie gminnym (Rok wydania: 2023, CH BECK), oraz licznych publikacji z zakresu prawa samorządowego.

Rafał Miszczuk

Politolog, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej. Dyrektor Biura Rady Miasta Szczecin oraz Pełnomocnik Prezydenta Szczecina ds. organizacji wyborów. Specjalizuje się we wszystkich aspektach działalności samorządu gminnego i powiatowego. Autor licznych szkoleń i publikacji naukowych dotyczących prawa wyborczego i jego praktycznego zastosowania.

Współautor komentarza do ustawy o samorządzie gminnym (Rok wydania: 2023, CH BECK), oraz licznych publikacji z zakresu prawa wyborczego.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt udziału w Seminarium wynosi 250 zł/os. Prosimy o podawanie danych do faktury odnoszących się do gminy lub instytucji reprezentowanej przez Państwa.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą poniższego formularza:

Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 23.04.2024 r.

Koszt szkolenia wynosi 250 zł/os. płatna po wystawieniu faktury po szkoleniu.

Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium po 23.04.2024 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100 zł. Brak uczestnictwa bez wniesienia rezygnacji wiąże się z koniecznością wniesienia całej opłaty.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.