100-lat w służbie statystyki

W statucie Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, który został uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia Członków w Łagowie już dnia 1 lipca 1999 roku czytamy, iż głównym celem Zrzeszenia było: tworzenie warunków formułowania i wyrażania interesów gmin i osób pełniących funkcje prezydentów burmistrzów i wójtów oraz działanie na rzecz integracji europejskiej oraz zabieganie o środki pomocowe z Unii Europejskiej. W przeciągu 15 lat Zrzeszenie znacznie rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na wnoszeniu inicjatyw poprawiających jakość stanowionego w Polsce prawa samorządowego. Mamy świadomość, iż dobre regulacje prawne dla samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, to łatwiejsze i prostsze życie mieszkańców gminy.