Spotkanie Grupy Roboczej OPOS oraz Zespołów KWRiST

Dziś odbyło się istotne spotkanie Grupy Roboczej OPOS ds. zadań zleconych i Zespołów ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, które zgromadziło przedstawicieli USC oraz Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Urzędu Statystycznego. Głównym celem było omówienie nowych wyzwań i rozwiązań w zakresie elektronicznych usług samorządowych.

W dniu 10 stycznia br. odbyło się spotkanie z udziałem 18 specjalistów, w tym pani dyrektor Katarzyny Kopytowskiej i Przemysława Chiluty z Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Marka Morze, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Podczas spotkania skoncentrowano się na kilku kluczowych kwestiach, które dotyczą przede wszystkim wdrożenia w rejestrze dowodów osobistych nowej usługi dotyczącej elektronicznego składania wniosków. Uczestnicy podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami odnośnie potencjalnych problemów z instalacją nowych urządzeń oraz obsługą wniosków przez pracowników urzędów gmin.

Kolejnym tematem były nowe wzory kart urodzenia i zgonu. Dyskutowano o wyzwaniach związanych z komunikacją między podmiotami medycznymi, a urzędami stanu cywilnego oraz problemami dotyczącymi poprawności danych w nowych kartach. Poruszono także kwestię przetwarzania danych statystycznych przez kierowników USC.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz identyfikacji obszarów, które wymagają dalszego rozwoju i wsparcia.

Będziemy kontynuować nasze działania na rzecz efektywnego wsparcia samorządów w obszarze nowoczesnych technologii i usług publicznych.