Podsumowanie Lubuskiego Forum Ochrony Środowiska 2024

4 lipca 2024 r., w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się Lubuskie Forum Ochrony Środowiska, zorganizowane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie cieszyło się honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Marka Cebula oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.

Intensywne dyskusje i eksperckie prezentacje

Forum zgromadziło ponad 60 uczestników z różnych lubuskich gmin, którzy mieli okazję wysłuchać serii prelekcji na temat kluczowych aspektów ochrony środowiska. Sesje merytoryczne prowadzili zarówno doświadczeni eksperci, jak i znani liderzy samorządowi:

  • dr. inż. Anita Jakubaszek zaprezentowała działania i organizację Lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Mateusz Galus przedstawił sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Mariola Roguska omówiła osiąganie przez gminy poziomów odzysku i recyklingu
  • Michał Aniśkiewicz omówił procedury wydawania decyzji w zakresie usuwania odpadów
  • Anna Cycak podzieliła się wiedzą na temat realizacji Programów Ochrony Powietrza
  • Michał Bielewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zaprezentował działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000, podkreślając wkład funduszy europejskich.
  • Mirosław Glaz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, omówił bieżące i przyszłe projekty realizowane przez fundusz.
  • Helena Goderska z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska przedstawiła Plany Bezpieczeństwa Wody, które mają na celu minimalizację zagrożeń dla zaopatrzenia w wodę.
  • Bartłomiej Kobiernik z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich omówił możliwości wykorzystania funduszy europejskich do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi.
  • Dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL, zakończyła forum, podsumowując najważniejsze wnioski i zaproponowane kierunki działań.

Wnioski i dalsze działania

Podczas forum poruszone zostały również ważne kwestie dotyczące przyszłości samorządów w kontekście nowych regulacji oraz wyzwań środowiskowych. Dyskusje te były kluczowe dla zrozumienia aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości rozwoju lokalnego i regionalnego.

Lubuskie Forum Ochrony Środowiska pokazało, jak ważna jest współpraca między różnymi instytucjami oraz jaki wpływ na lokalne społeczności mogą mieć dobrze zaplanowane i skoordynowane działania na rzecz środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie w dyskusje, które przyczyniają się do rozwoju i wzmocnienia polityki ekologicznej w regionie Lubuskiem.