Monitoring od 29.06.2018 do 29.08.2018

NEWSLETTER

PRAWA SAMORZĄDOWEGO

29.06.2018 r. – 29.08.2018 r.


W Dzienniku Ustaw opublikowano:

2.07.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1280/1

4.07.2018 r.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1290/1

10.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1330/1

12.07.2018 r.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1349/1

13.07.2018 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1350/1

16.07.2018 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1365/1
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1366/1

18.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1382/1

27.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1445/1

30.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1454/1

31.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1457/1
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1458/1

7.08.2018 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1499/1

9.08.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1530/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1534/1

14.08.2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

16.08.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1574/1

17.08.2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1579/1

21.08.2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1592/1

22.08.2018 r.

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1603/1
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1608/1

23.08.2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1625/1
Opublikowano następujące projekty ustaw:

Druk nr 2706

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2706

Druk nr 2785

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2785

Druk nr 2787

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2787

Druk nr 2789

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2789