Lubuskie Forum Ochrony Środowiska

P R O G R A M

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania

Anna Mołodciak, Wiceprezes ZGWL
Marek Cebula, Wojewoda Lubuski
dr inż. Anita Jakubaszek, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Mirosław Glaz,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Michał Bielewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL

10:15 – 11:45 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Sprawozdania gmin z przeprowadzonych kontroli przydomowych
oczyszczalni ścieków
Osiąganie przez gminy poziomów odzysku i recyklinguWydawanie decyzji w zakresie usuwania odpadów
Realizacja Programów Ochrony Powietrza
11:45 – 12:15 Michał Bielewicz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000
dzięki funduszom europejskim – na przykładzie RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
12:15 – 12:30 Przerwa kawowo-kanapkowa w holu
12:30 – 13:00 Mirosław Glaz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Bieżące projekty realizowane przez WFOŚiGW
13:00 – 13:30 Helena Goderska, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska
Plany Bezpieczeństwa Wody – rozwiązanie minimalizujące zagrożenie
dla mieszkańców gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę
13:30 – 14:00 Bartłomiej Kobiernik, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Fundusze Europejskie dedykowane Ochronie Środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
14:00 – 14:15 dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL
Podsumowanie Lubuskiego Forum Ochrony Środowiska

 

Formularz zgłoszeniowy

Niestety, nie mamy już wolnych miejsc. Prosimy o bezpośredni kontakt w sprawie zapisu:
Agnieszka Opalińska tel. 796 796 683 lub Jakub Konopacki j.konopacki@lubuskiegminy.pl, tel. 796 009 636.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt udziału w Forum wynosi 200 zł/os.

Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 01.07.2024 r.

Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium po 01.07.2024 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100 zł. Brak rezygnacji i uczestnictwa wiążę się z pełną kwotą za seminarium.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Forum z przyczyn niezależnych od Organizatora.