Główny Księgowy – GOPS Świdnica

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2024-06-05

Ogłoszono dnia: 2024-06-05

Termin składania dokumentów: 2024-06-21 14:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2024

Zlecający: Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania niezbędne(formalne) :
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o postępowaniu administracyjnym, znajomość przepisów samorządowych, znajomość przepisów podatkowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 • staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 • posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność, komunikatywność,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich praktycznego zastosowania,
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej, urządzeń biurowych,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność myślenia
  i planowania pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 • prowadzenie i księgowanie rozliczeń związanych ze zwrotami od dłużników alimentacyjnych,
 • rozliczanie i księgowanie rozliczeń związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu innych świadczeń związanych z realizacją zadań zleconych,
 • prowadzenie i księgowanie wyciągów bankowych, ustalanie i księgowanie odpisu aktualizacyjnego,
 • ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań w referacie finansowo-księgowym,
 • rejestrowanie i ewidencja dokumentów źródłowych związanych z realizacją wydatków Ośrodka,
 • ewidencja środków trwałych w systemie księgowym Ośrodka,
 • prowadzenie rozrachunków należności budżetowych,
 • miesięczne uzgadnianie kont oraz wydatków z kosztami,
 • realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz innych świadczeń w ramach zadań zleconych,
 • wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych przełożonego
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie podejmowanych działań.
 • Współpraca ze Skarbnikiem Gminy Świdnica

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym etacie.
 • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o prace zawiera na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Praca administracyjno – biurowa.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, fax, telefon).

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  •  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
  • w przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, należy złożyć oświadczenie o treści.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Jestem  świadomy/-a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez Administratora w ocenie mojej kandydatury” – dotyczy to m.in. kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 721)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-21 14:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2024r. do godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Świdnicy (woj. lubuskie) ul. Długa 85/1, 66-008 Świdnica, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko gł. Księgowej/księgowego”.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy w dniu  24 czerwca 2024r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 68 3273 230.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica.
c. Miejsce:

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Więcej informacji: https://bip.swidnica.zgora.pl/wakaty/161/156/Glowny_Ksiegowy/