Na prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zamieszczamy kilka komunikatów dla JST w związku ze zmianą przepisów oraz działaniami jakie można podjąć w związku ze zwalczaniem COVID – 19.

1. Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (znak: DMP-1.52.29.2020.MMach/RZ) dotyczące możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568).

Treść pisma

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.