Monitoring prawa 24.09.2019 r. – 11.12.2019 r.

Monitoring prawa 24.09.2019 r. – 11.12.2019 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano:
27.09.2019 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1843/1
8.10.2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1903/1
8.10.2019 r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1907/1
11.10.2019 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1942/1
14.10.2019 r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1951/1
24.10.2019 r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1
29.10.2019 r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2070/1
30.10.2019 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2087/1
8.11.2019 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2171/1
14.11.2019 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2206/1
15.11.2019 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2215/1
18.11.2019 r. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2248/1
22.11.2019 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2298/1
Opublikowano następujące projekty ustaw:
Druk nr 3845 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3845