Monitoring prawa 13.02.- 03.04.2018

W Dzienniku Ustaw opublikowano:

15.02.2018 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/374/1

20.02.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/395/1

23.02.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/408/1

27.02.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/436/1

28.02.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/450/1

2.03.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/472/1

15.03.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/554/1

19.03.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/570/1

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/574/1

23.03.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/603/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/604/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/611/1

28.03.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/628/1

 

Opublikowano następujące projekty ustaw:

Druk nr 2286

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2286

Druk nr 2297

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2297

Druk nr 2300

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2300

Druk nr 2333

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2333