Kontakt

Agnieszka Opalińska
Dyrektor Biura ZGWL

tel. kom. 796 796 683
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Leszek Masklak
Główny specjalista

tel. kom. 796 009 636
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41D/3/2

budynek Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, I-sze piętro

65-021 Zielona Góra

 

KRS 0000003707, NIP 973-06-49-829, REGON 971252735

nr konta bankowego:  21 1090 1636 0000 0000 6200 7623

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00

 

Od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).
 
W związku z tym przedstawiamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze (65-021) przy ul. Generała Józefa Dąbrowskiego 41D/3/2.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze (65-021) przy ul. Generała Józefa Dąbrowskiego 41D/3/2.


2. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem administratora danych lub adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.


3. Administrator danych osobowych – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.


4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego;
 b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
 c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dodatkowej, wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 a.organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 b.inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przetwarzają dane osobowe dla których Zrzeszenie jest Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
   •  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 e. prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że jej/jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: