Sygnał środowiskowy nr 03/2017

Masz wątpliwości co do wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska? Możesz wystąpić do organu o wiążącą interpretację. W razie jej niewydania w terminie uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy.

 

Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w tym zakresie o wydanie interpretacji przepisów. Jednak – w odróżnieniu od interpretacji podatkowych – przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

 

Treść regulacji:

  1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do organu administracji publicznej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie określa czy opłaty za korzystanie ze środowiska są daniną publiczną, a tym samym czy w tym zakresie przedsiębiorca może wystąpić o odpowiednią interpretację do organów.

Natomiast wyjaśnienie co stanowi „daninę publiczną” zawiera ustawa o finansach publicznych.

  1. Ustawa o finansach publicznych.

Zgodnie z tą ustawą, do danin publicznych zalicza się w szczególności opłaty a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w tym zakresie o wydanie interpretacji przepisów. Jednak – w odróżnieniu od interpretacji podatkowych – przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać również: (a) firmę przedsiębiorcy; (b) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy; (c) numer identyfikacji podatkowej (NIP); (d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; oraz (e) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Interpretacja nie jest natomiast wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej kompletnego i opłaconego wniosku.

W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

Stan prawny: 23/04/2017

 

Podstawa prawna:
1. Art. 10, 10a i 10b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 nr 173 poz. 1808 t.j. Dz. U. Dz.U.2016.1829)
2. Art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1241 t.j. Dz.U.2016.1870)

 

Sygnał środowiskowy dostarcza Serwis Treesk: www.treesk.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Sygnał środowiskowy 3_2017.pdf)Sygnał środowiskowy 3_2017.pdf[ ]296 kB229 Pobieranie
NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu czerwiec 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 22 1
week 23 2 3 4 5 6 7 8
week 24 9 10 11 12 13 14 15
week 25 16 17 18 19 20 21 22
week 26 23 24 25 26 27 28 29
week 27 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: